Το παιχνίδι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο επιδρά στη ζωή του παιδιού. Οι πρωταρχικοί στόχοι σε αυτήν την ηλικία για το παιδί είναι να αναπτυχθεί, να μάθει, να παίξει. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο γύρω τους και αναπτύσσουν συναισθηματική ωριμότητα, κοινωνικές δεξιότητες έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν με τους συνομήλικους τους και αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να εξερευνούν καινούρια περιβάλλοντα και να βιώνουν νέες εμπειρίες.

Τι μπορεί να κάνει ένας εργοθεραπευτής;

  • Να προσαρμόζει ή να τροποποιεί το περιβάλλον έτσι ώστε να παρέχει στο παιδί τα βέλτιστα αισθητηριακά ερεθίσματα χωρίς να πιέζει το παιδί.
  • Να συστήνει παιχνίδια και δραστηριότητες οι οποίες θα παρέχουν την κατάλληλη «δοκιμασία» στο παιδί, έτσι ώστε να μάθει ενώ διασκεδάζει. Ο εργοθεραπευτής επίσης μπορεί να προτείνει τρόπους έτσι ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ικανότητες του παιδιού.
  • Να προσφέρει ευκαιρίες μέσα από το παιχνίδι οι οποίες ενθαρρύνουν την επίλυση ενός προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις οικογενειακές συνήθειες και προτεραιότητες όταν προτείνει στρατηγικές παιχνιδιού. Μπορεί να παρατηρεί, να αναγνωρίζει και να αναπτύσσει στρατηγικές παιχνιδιού οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης μεταξύ των μελών της οικογένειας.
  • Να προτείνει παιχνίδια τα οποία θα βοηθήσουν το παιδί ανάλογα με την ηλικία του να αναπτύξει συγκεκριμένες ικανότητες. Ακόμη, μπορεί να προτείνει τρόπους έτσι ώστε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Μέσα από την συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές του παιδιού μπορεί να ενισχύσει το παιχνίδι στο σπίτι και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο σχολείο.
  • Να κρίνει ποια παιχνίδια είναι ασφαλή και κατάλληλα ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, βασιζόμενος στην αξιολόγηση που θα κάνει, αλλά και στις ανάγκες και τους στόχους που έχουν θέσει οι ίδιοι οι γονείς.